Scientific Research

LISTA E APLIKIMEVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTE NDËRKOMBËTARE 2017-2019

Lista

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE

Departamenti i Shkencave Juridike

Aktiviteti Kërkimor Shkencor i Departamentit Të Shkencave Juridike
Përgjatë periudhës akademike 2013 – 2018

AKTIVITETI KËRKIMOR SHKENCOR I DEPARTAMENTIT

Veprimtaria Kërkimore – Shkencore 2017-2018

RAPORT PLAN PER KERKIMIN SHKENCOR- D.SH.J 2017 - 2018

Departamenti i Shkencave Politiko – Administrative

RAPORTI DSHPA (1)

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithëshme

Dep Psikol Aktivitetet 2017-2018 (3)

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Anglishtes

Dep Edukimit Plaini i kerkimit shkencor 2017-18-1 (1)

FAKULTETI I SHKENCAVE Të APLIKUARA DHE EKONOMIKE

Departamenti i Inxhinierive

Dep Inxhinierive Shkresa aktivitete shkencore v.a. 2017 - 2018

Departamenti i Shkencave Ekonomike

Veprimtaria kerkimore-shkencore 17-18

Departamenti i Arkitekturës

Aktivitete shkencore v.a. 2017 - 2018 (departamenti) (1) (1)

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Departamenti i Stomatologjisë

Stomatologjia VEPRIMTARIA SHKENCORE 17-18

Departamenti i Farmacisë

FARMACIA PLANIFIKIMI SHKENCOR MBI 2017-2018

Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Propozim kerkim Shkencor 2017 2018