Decisions MoESY

Vendim Nr. 295, datë 10.05.2019 “Për përcaktimin e notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimit të studimit të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020”.

VKM-nr.295-Dt.10.05.2019