Pyetësor për studentët

Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë të dhëna dhe të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë. Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij pyetësori do të trajtohet në mënyrë anonime dhe konfidenciale.

Kilkoni KETU për të plotesuar pyetësorin.