Procedura e përzgjedhjes së studentëve, Erasmus+ UNISA

  1. Ngritja e komisionit për shqyrtimin e aplikimeve dhe për përzgjedhjen e studentëve për mobilitetin – Mbledhje Departamenti i Inxhinierive – Fillimi i Shtatorit
  2. Publikimi i datave në WEB – Fillimi i Shtatorit
  • 10.2017 – Data e fundit e aplikimit për raundin e parë
  • Dokumentat e nevojshme për aplikim:
  • CV
  • Letër motivimi
  • Listë notash
  • Certifikata të gjuhëve të mbrojtura (anglisht ose italisht)*
  1. 10.2017 – Njoftimi i studentit/ëve të përzgjedhur*
  2. Brenda datës 10.2017 – Dërgimi i marrëveshjes së studimit UNISA për studentin e përzgjedhur.

*Pjesa më e madhe e kurseve zhvillohen në gjuhën italiane. Universiteti i Salernos i jep mundësinë studentëve të zhvillojnë përpara fillimit të semestrit një kurs falas të gjuhës italiane, prej 5 ECTS.

**Përzgjedhja do të bëhet në bazë të dokumentacionit të dorëzuar. Nëse do të jetë e nevojshme komisioni mund të zhvillojë edhe intervista me kandidatët.