Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike

Zyra e Koordinimit të Kërkimit-Shkencor dhe Botimeve Akademike  formulon dhe orienton  politikat e zhvillimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore në vijimësi; bashkërendon dhe koordinon punën kërkimore të fakulteteve dhe të departamenteve, duke respektuar liritë akademike të stafit akademik dhe drejtues; promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore të universitetit brenda e jashtë vendi; nxit pedagogë e drejtues të depatamenteve dhe të fakulteteve për punë kërkimore shkencore dhe pjesëmarrjen e tyre, si individë në projekte në shkallë departamenti, fakulteti, universiteti, kombëtare dhe ndërkombëtare; ndjek zbatimin e orientimeve, të planeve, të projekteve dhe tematikës e problematikës së miratuar në departamente; raporton sistematikisht në Senatin e Universitetit dhe merr detyra prej tij.

Zyra e Koordinimit të Kërkimit-Shkencor dhe Botimeve Akademike kryesohet nën përgjegjësinë e një drejtuesi me gradë ose titull shkencor. Ajo ushtron një sërë kompetencash funksionale ndër të cilat:

 • Harton programin dhe planin e punës për çdo vit akademik ku pasqyrohen drejtimet kryesore të veprimtarisë së saj, të miratuar nga Senati akademik;
 • Bashkërendon punën me Zyrën e Zhvillimit të Kurrikulave dhe të njësive të tjera të universitetit;
 • Organizon konsulta për tema dhe probleme të rëndësishme që lidhen me politikat dhe vizionet e njësive të universitetit në tërësi;
 • Studion dhe paraqet për miratim në Senatin akademik projekte kerkimore dhe mësimore duke mbajtur parasysh standartet bashkëkohore;
 • Nxit individualisht pedagogët dhe drejtuesit e njësive bazë për punë kërkimor-shkencore, si dhe nëpër projekte në shkallë universiteti, njësie kryesore apo njësie bazë;
 • Bashkërendon dhe koordinon veprimtaritë kërkimore të departamenteve, duke respketuar liritë akdemike të personelit akademik;
 • Promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore të universitetit, brenda dhe jashtë vendit;
 • Punon për marrëdhënie dhe projekte të përbashkëta ndëruniversitare me të tjera institucione të arsimit të lartë, institucione kërkimore-shkencore, kulturore dhe ekonomike, publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit;
 • Kontribon ne përfshirjen e personelit akademik të universitetit në projekte ndëruniversitare apo institucionale;
 • Ndjek zbatimin e orientimeve, planeve, projekteve, tematikave dhe problematikave të miratuara nga njësitë bazë;
 • Përgjatë dhe në fund të çdo viti akademik, raporton për veprimtarinë kërkimore-shkencore pranë Bordit administrativ dhe Senatit akademik ku dhe kryhen vlerësimet përkatëse.

Pranë Zyrës së Koordinimit të Kërkimit-Shkencor dhe Botimeve Akademike është ngritur Komisioni për Kërkimin Shkencor dhe Botimet e Revistës “Optime”, i drejtuar nga Akademik, Prof. Dr. Anesti Kondili.

Komisioni për Kërkimin Shkencor dhe Botimet e Revistës “Optime” drejton dhe orienton politikat e veprimtarisë botuese të Albanian University, ku përfshihet dhe revista shkencore “OPTIME”.