Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Programet: Bachelor
1. SHKENCA JURIDIKE 3 vite Kurrikula
2. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite Kurrikula
3. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite Kurrikula
4. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite Kurrikula
5. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite Kurrikula
6. ANGLISHT 3 vite Kurrikula
       
B. Programet: Master i Shkencave
1. SHKENCA JURIDIKE ( me profile)    
I. MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE 2 vite Kurrikula
II. E DREJTË PUBLIKE DHE ADMINISTRATIVE 2 vite Kurrikula
III. E DREJTË PRIVATE (specializuar në shoqëritë tregtare) 2 vite Kurrikula
IV. E DREJTË NDËRKOMBËTARE DHE BE 2 vite Kurrikula
V. E DREJTË PENALE 2 vite Kurrikula
       
2. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE    
2.1. MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE (me profile)    
I. STUDIME EVROPIANE 2 vite Kurrikula
II. GJEOPOLITIKË & MARRËDHËNIE RAJONALE 2 vite Kurrikula
       
2.2. ADMINISTRATIM PUBLIK (me profile)    
I. POLITIKA PUBLIKE DHE QEVERISJE 2 vite Kurrikula
II. POLITIKAT PUBLIKE DHE BASHKIMI EUROPIAN 2 vite Kurrikula
       
3. PSIKOLOGJI    
I. PSIKOLOGJI KLINIKE 2 vite Kurrikula
II. PSIKOLOGJI LIGJORE 2 vite Kurrikula
III. PSIKOLOGJI E ZHVILLIMIT & SHKOLLORE 2 vite Kurrikula
IV. KËSHILLIM PSIKOLOGJIK 2 vite Kurrikula
       
5. EDUKIM    
I. MESUESI PER ARSIMIN FILLOR 2 vite Kurrikula
       
C. Programet: Master profesional
1. SHKENCA JURIDIKE    
I. SHKENCA PENALE 1,5 vite Kurrikula
II. E DREJTE PRIVATE 1,5 vite Kurrikula
       
2. SHKENCA POLITIKO-ADMINISTRATIVE    
I. MARRËDHËNIE NDËRKOMBETARE DHE DIPLOMACI 1,5 vite Kurrikula
II. QEVERISJE DHE ADMINISTRIM PUBLIK 1,5 vite Kurrikula
III. STUDIME MBI SIGURINË 1,5 vite Kurrikula
       
3. PSIKOLOGJIA    
I. PSIKOLOGJI KLINIKE 1,5 vite Kurrikula
II. PSIKOLOGJI SHKOLLORE 1,5 vite Kurrikula
       
4. PEDAGOGJIA (me profile)    
I. DIDAKTIKË 1,5 vite Kurrikula
II. MENAXHIM ARSIMI 1,5 vite Kurrikula
       
D. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve)
1. SHKENCA JURIDIKE    
I. E DREJTE DHE PROCEDURE PENALE 3 vite Kurrikula
II. E DREJTE EVROPIANE E KONTRATAVE 3 vite Kurrikula
       
2. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE    
I. MARREDHENIE NDERKOMBETARE 3 vite Kurrikula
II. SHKENCA ADMINISTRATIVE 3 vite Kurrikula
       
 3.  PSIKOLOGJI    
 I.  PSIKOLOGJI KLINIKE  3 vite Kurrikula